0744.521.450 * 0264.258.888 mirceadejeu@yahoo.com
Select Page

Acatistul Sfântului Nectarie – al II lea acatist

(9 noiembrie)

Nectarie – Sfânt Ierarh ! Nectarie din Eghina – Noul făcător de minuni !
Dupre obișnuitul început, se zice:
Troparul:
Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghinei, pre cela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuții, pre Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioși ca pre un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvoraște bogate tămăduiri celor ce strigă cu evlavie: Slavă lui Hristos, Celui care te-a slăvit! Slavă Celui care minunat te-a arătat! Slavă Celui care lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Apoi se zic Condacele si Icoasele
:
Condacul 1
Veniți, ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească, să îi aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfântul Ierarh Nectarie. Și mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste fata de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni !
Icosul 1
Precum oarecând marele ierarh Nicolae, carele fusese întemnițat pentru că l-a pălmuit pre ereticul Arie, fost-a mângâiat de Preacurata Născătoare de Dumnezeu, așa și tu ai fost mângâiat cand ai fost aruncat întru temnița prigonirilor, iar Sfântul Nicolae arătatu-ți-s-a în vis, spunându-ți: „Eu te voi înalța sus, sus de tot…” Prin care minune ni se arată noua măsura sfințeniei tale, ca să îți cântăm:
Bucură-te, bucurie a Bisericii drept-slăvitoare;
Bucură-te, dar dăruit lumii de către Cela ce se dăruiește pe Sine celor credincioși;
Bucură-te, reazim al călugărilor și al mirenilor;
Bucură-te, pildă pentru păstorii de suflete;
Bucură-te, încununare a ierarhilor;
Bucură-te, că disprețuit fiind de oamenii păcătoși, îmbrățișat ai fost de Sfântul Ierarh Nicolae;
Bucură-te, că nu ne mai trebuiește altă mărturie despre sfințenia ta;
Bucură-te, că pustnicului athonit i s-a descoperit că ești puternic prigonitor al îngerilor căzuți;
Bucură-te, dascăl al celor care se străduiesc să învețe theologia, sporind întru rugăciune;
Bucură-te, hram al multor biserici și paraclise;
Bucură-te, icoană a lui Hristos zugrăvita de Duhul Sfânt în vremile din urmă;
Bucură-te, apostole al mântuirii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni !
Condacul al 2-lea
Întrebăndu-te Hristos în vis care este pricina pentru care plângi, răspunsu-i-ai a doua zi, scriindu-i că sărăcia, frigul și foametea întunecă frumusețea copilăriei tale. Și, dintru rânduială dumnezeiască, deschizând scrisoarea ta, Themistokle neguțătorul s-a sârguit a-ți trimite cele spre trebuință, iară tu, văzând cum răspuns-a Dumnezeu la cerințele tale, L-ai lăudat cu ochii înlăcrimați, cântându-I: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Nu de un neguțător precum Themistokle au trebuință copiii cei necăjiți, ci de tine, Sfinte Nectarie, știind că dragostea ta vine întru întâmpinarea lipsurilor lor, ajutându-le cum nici un neguțător nu poate a le ajuta. Ca primind sprijinul tău, să li se usce lacrimile și să cânte ție, cu inima plină de bucurie:
Bucură-te, cela ce i-ai scris Domnului despre ale tale necazuri;
Bucură-te, cela ce ne îndemni a grăi lui Dumnezeu necazurile noastre;
Bucură-te, că Hristos a primit a ta epistolie și ți-a trimis prin Themistokle neguțătorul cele de trebuință;
Bucură-te, că Hristos ne trimite prin tine ceea ce ne este de folos spre a merge pre calea mântuirii;
Bucură-te, dascal al copiilor evlavioși care caută adevărata înțelepciune;
Bucură-te, dezlegare a pântecelor celor neroditoare;
Bucură-te, că ușurezi durerile nașterii când maicile te cheamă întru ajutor;
Bucură-te, văzând pe pruncii care primesc la botez al tău nume;
Bucură-te, că ne povățuiești să nu căutăm ajutor de la oameni, ci de la Dumnezeu;
Bucură-te, cela ce ai trudit din greu spre a-ți ajuta familia;
Bucură-te, că îi ajuți pre oamenii fără de slujbă să își găseasca de lucru;
Bucură-te, apostole al cumpătării;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!
Condacul al 3-lea
Pe nedrept fost-ai prigonit în Alexandria din pricina urzelilor drăcești. Iară tu ai purtat fără a te tulbura crucea răbdrăii, învățându-i pre toși cei prigoniți să se roage pentru prigonitorii lor și Domnului să-I cânte: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Ca o slugă credincioasă fost-ai următor virtuților Stăpânului tău, Carele S-a rugat pentru cei care Îl răstigneau pe lemnul Crucii, și te-ai rugat pentru cei ce te-au răstignit pe Crucea răbdării. Pentru care, folosindu-ne de virtutea ta, zicem ție cu glas de bucurie:
Bucură-te, sprijinitor al celor apăsati de răutatea celor vicleni;
Bucură-te, că te-ai rugat pentru luminarea celor ce te nedreptățeau;
Bucură-te, că nu te-ai gândit la binele tău, ci numai la binele Bisericii;
Bucură-te, că nu te-ai tulburat de hulele celora care nu au vrut să asculte învățăturile tale;
Bucură-te, cela ce l-ai ajutat pre Luchian cel bolnav să nu iși piardă slujba;
Bucură-te, că fără să te scârbești, ai făcut în locul lui curățenie în locașul seminarului;
Bucură-te, că pentru smerenia ta, Hristos ți-a primit osteneala ca pe o nevoință pustnicească;
Bucură-te, că fiind prigonit pe nedrept, răbdat-ai mucenicie fără-de-sânge;
Bucură-te, pavăză a creștinilor batjocoriți pentru credința lor;
Bucură-te, cela ce ne înveți a primi defăimările necredincioșilor ca pre niște cununi de mult preț;
Bucură-te, apostole al răbdării;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!
Condacul al 4-lea
Socotit-ai că sufletele din obstea Cuvioasei Xenia aveau trebuință de tine și ai venit cu dragoste întru Eghina, spre a le fi povățuitor celor ce vroiau să urce pre scara desăvârșirii. Iar ele, cu mulțumire, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Mai mult decât ucenicele tale din Eghina, care lepădând lumea au ascultat chemarea cea cerească, avem noi trebuință de povățuirea ta, sfinte al lui Dumnezeu, pentru ca ispitele ne învăluie și patimile ne apasă, și nu găsim ieșire dintru fundătura în care ne aflăm. Dar nădăjduind spre ajutorul tău îți cântăm:
Bucură-te, îndrumător al monahilor și al monahiilor care au lepădat înțelepciunea acestui veac;
Bucură-te, pavăză a mirenilor care duc o viață jertfelnică;
Bucură-te, că aduci liniștea mănăstirii în casele acestora;
Bucură-te, cela ce îi iubești pre cei care poartă în inimi dragostea pentru aproapele;
Bucură-te, luminător al duhovnicilor pentru rugăciunile ucenicilor;
Bucură-te, mână întinsă creștinilor pentru rugăciunile preoților;
Bucură-te, ocrotitor al copiilor pentru rugăciunile părinților;
Bucură-te, înțelepțitor al părinților pentru rugăciunile fiilor;
Bucură-te, chivot al rugăciunii de care atingându-se creștinii gustă dintru pacea veacului ce va să vie;
Bucură-te, ca îi ajuți pre creștini să viețuiască după voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, rază a virtuții pe care întunericul acestei lumi nu o poate covârși;
Bucură-te, apostole al desăvârșirii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!
Condacul al 5-lea
Mâhnitu-s-a bătrânul pescar văzând ca marea era plină de pești răpitori și osteneala sa rămânea fără rod. Tu ai blagoslovit cu credința năvodul lui și prin rugăciuni ai izgonit peștii cei răpitori, pentru care pescarul a mulțumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Și noi suntem încercați de ale vieții greutăți, și noi suntem întristați văzând cum peștii necazurilor au pătruns în marea sufletelor noastre. Și, stiindu-ne neputintele alergăm la ajutorul tău, precum pescarul de odinioară. Arată-ne puterea mijlocirilor tale, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să îți cântăm cu inima mulțumitoare:
Bucură-te, că îi ajuți pre cei covârșiti de necazuri;
Bucură-te, cela ce cu dragoste alungi deznădejdea dintru inimile noastre;
Bucură-te, că dai hrana celor ce flămânzesc;
Bucură-te, că îi imbraci pre cei goi;
Bucură-te, liman al celor fără de adăpost;
Bucură-te, cela ce ai pedepsit pre cel ce nu voia să iși ajute aproapele;
Bucură-te, ca îi îndemni pre cei pedepsiți de Dumnezeu să își cunoască păcatele;
Bucură-te, prieten care sari întru ajutorul celor năpăstuiți și al celor apăsați de singuratate;
Bucură-te, că tânărului care vroia să se ucida pre sine-și, i-ai întors cugetul cel rău;
Bucură-te, că ai fost din nou părinte pentru fiica celuia ce îți ucisese fratele;
Bucură-te, noule ierarh Nicolae, carele ai purtat grija de mântuirea ei și a surorilor sale;
Bucură-te, apostol al ajutorului Dumnezeiesc;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni !
Condacul al 6-lea
Cine poate grai multimea minunilor tale, sfinte al lui Dumnezeu? Ca toti cei care te-au chemat intru ajutor au fost mangaiati intru nevoile lor. Si dimpreuna cu bolnavii care au primit prin tine tamaduire minunata, canta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Apasatoare este crucea bolii, Sfinte Nectarie, si inca mai grea este atuncea cand nu vedem intru ea leacul trimis de Dumnezeu pentru tamaduirea sufletelor noastre. Cerand de la tine sa te rogi lui Dumnezeu pentru inteleptirea celora ce cartesc din pricina bolilor, rugamu-te sa le vii intr-ajutor, tamaduindu-i degraba, ca sa-ti cante impreuna cu noi:
Bucură-te, că arătându-te grabnic tămăduitor, îndată după adormirea ta ai vindecat un bolnav;
Bucură-te, că cei tămăduiți de tine au mărturisit harul tău;
Bucură-te, ceresc doctor fără de arginți, ajutător al doctorilor pământești;
Bucură-te, că ușurezi durerile celor ce se închină la ale tale sfinte moaște;
Bucură-te, că cei ce se roagă în fața icoanei tale primesc puterea de a îndura boala;
Bucură-te, izgonitor al duhurilor necurate și al căpeteniilor lor;
Bucură-te, cela ce ai tămăduit și tămăduiești cele mai grele suferințe;
Bucură-te, știind că la Dumnezeu nici o boală nu este fără de leac;
Bucură-te, cela ce ai purtat crucea bolii fără să cârtești;
Bucură-te, că în chip minunat ai fost tămăduit de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, că acum te rogi ei pentru tămăduirea celor bolnavi;
Bucură-te, apostole al vindecărilor trupești și sufletești;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!
Condacul al 7-lea
Dupre trecerea ta la Domnul, in chip minunat te-ai aratat oamenilor care aveau trebuinta de sprijinul tau, spre a le fi calauza pe calea mantuirii. Si noi, desi nu am primit un asemenea semn, ne-am impartasit de bucuria lor cand am aflat despre aratarile tale, si I-am cantat lui Dumnezeu intr-un cuget cu ei: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Vedem ca se imputineaza credinta si cum sa raspandeste apostazia si desfraul. Dar, luand aminte la grija pe care ai facut-o aratata celor carora te-ai infatisat dupa adormire, nu ne vom teme de povara ispitelor, ci vom nadajdui intru ajutorul tau. Pre multi i-ai ajutat, aratandu-te lor, dar pre si mai multi i-ai ajutat fara ca ei sa stie de unde le vine ajutorul. Stiind aceasta, iti multumim, graind:
Bucura-te, ca si dupre moarte propoveduiesti credinta ortodoxa;
Bucura-te, mangaindu-i pre crestinii carora te arati in chip minunat;
Bucura-te, ca auzind despre aratarile tale, multi dobandesc nadejde intru ajutorul tau;
Bucura-te, cela ce te-ai aratat de multe ori ucenicului tau, Cuviosul Filothei;
Bucura-te, ca te arati celora ce au trebuinta de mangaierea ta cea sfanta;
Bucura-te, ca nu te arati celora ce cauta cu mandrie semne minunate;
Bucura-te, ca dupre ce te-a vazut fara sa isi dea seama ca ai murit, jandarmul a crezut lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca parintele ce iti purta numele a ascultat a ta cerinta de a-ti ridica un paraclis;
Bucura-te, cela ce ai venit ca un pelerin la biserica sa;
Bucura-te, ca ai fost vazut si de alti credinciosi;
Bucura-te, ca primind blagoslovenia ta, Nectarie ieromonahul a fost tamaduit prin rugaciunile tale;
Bucura-te, apostole al biruirii legilor firii prin harul Celui ce a facut cerul si pamantul;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facator de minuni!
Condacul al 8-lea
Simtind dintru departare mireasma sfintelor tale moaste, tanara desfranata a venit la mormantul tau, infiorandu-se. Si daruindu-ti podoaba ei cea de mult pret drept multumire ca i-ai infatisat calea catre Hristos, s-a lepadat de pacatele ei, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Nu avem pocainta desfranatei, Sfinte Nectarie, si marea patimilor se lupta sa ne traga intru adancuri. Dar avem nadejde in ajutorul tau cel puternic si, rugandu-te sa ne ridici dintru caderea in care ne aflam, iti cantam unele ca acestea:
Bucura-te, primind darul pacatoasei dimpreuna cu lacrimile ei;
Bucura-te, cela ce nu te scarbesti a-i ajuta pre pacatosii ce se pocaiesc;
Bucura-te, ca ii inveti pre crestini sa se improtiveasca desfraului si patimilor;
Bucura-te, vazand roadele pocaintei noastre;
Bucura-te, cela ce ii indrumi pre pacatosi spre scaunul spovedaniei;
Bucura-te, tunel carele ii trezesti pre cei cari ascund pacatele, batjocorind Taina Spovedaniei;
Bucura-te, duhovnic sfant carele ii ajuti pre crestini sa isi gaseasca pastorii de care au trebuinta;
Bucura-te, cela ce te rogi pentru indreptarea noastra;
Bucura-te, ca ori de cate ori cadem in pacate, ne ajuti sa ne ridicam;
Bucura-te, mangaietor al celora cari se lupta cu ispitele si se leapada de mandrie;
Bucura-te, glas al Evangheliei carele mustri pacatele pe cari lumea le socoteste nevinovate;
Bucura-te, apostole al pocaintei tamaduitoare de suflete;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!
Condacul al 9-lea
Urmas al Sfantului Marcu al Efesului te-ai aratat, aparand credinta cea neprihanita de ratacirile ereticilor, si pentru ravna ta Dumnezeu te-a primit in ceata Cuvantatorilor de Dumnezeu, impreuna cu care canti neincetat: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Aparator ravnitor al predaniilor Sfintilor Parinti ai fost, Nectarie Sfinte, spre obida celora care pretuiau mai mult cugetarea omeneasca decat pre cea insuflata de Dumnezeu. Pentru care te laudam, graind:
Bucura-te, ca ne inveti sa unim dreapta-faptuire cu dreapta-cugetare;
Bucura-te, rudenie dupa duh a Sfantului Marcu, noul apostol din Efes;
Bucura-te, prieten al Sfantului Fotie, inteleptul patriarh al Constantinopolei;
Bucura-te, vestitor al invataturilor Sfintei Biserici;
Bucura-te, aparatorule al celora ce iubesc predaniile Sfintilor Parinti;
Bucura-te, ca asemenea Sfantului Maxim Grecul, ai rabdat prigoana de la cei de o credinta cu tine;
Bucura-te, ca urmand aceluia, ai vadit ratacirile ereticilor;
Bucura-te, ca fara sa te scarbesti de cei de alte credinte, scarbitu-te-ai de minciunile lor;
Bucura-te, pilda ierarhilor cari apara credinta ortodoxa;
Bucura-te, potrivnic al celora cari rastalmacesc adevarul;
Bucura-te, bucurie a celora prigoniti pentru Hristos;
Bucura-te, apostol ravnitor al dreptei credinte;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!
Condacul al 10-lea
Din lucrarea vrajmasului, pentru pacatele unor credinciosi sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai altarului, unii oameni se smintesc si se departeaza de Biserica. Pune inaintea lor chipul vietuirii tale jertfelnice, o, sfinte al lui Dumnezeu, si, intorcandu-i pre drumul cel bun, invata-i sa cante dimpreuna cu tine: Aliluia!
Icosul al 10-lea
In focul incercarilor putina credinta avem, sfinte al lui Dumnezeu, si intru ale noastre inimi cu usurinta se cuibaresc indoiala si deznadejdea. Nu voim sa fim osanditi pentru aceasta de catre Dreptul Judecator, Nectarie Sfinte, ci vrem ca prin ale tale rugaciuni sa fim intariti intru credinta, intru nadejde si intru dragoste, pre care dobandindu-le sa iti cantam:
Bucura-te, ca multi sunt cei ce citesc ori afla despre viata ta cea minunata;
Bucura-te, ca ei te cheama sa le fii ocrotitor;
Bucura-te, ca cei slabi se intaresc prin a ta dragoste;
Bucura-te, alinare a sufletelor zdrobite de incercari;
Bucura-te, indepartand indoiala din inimile noastre;
Bucura-te, invatandu-ne sa nu fim tulburati de sminteala pre carea o imprastie diavolul;
Bucura-te, povatuindu-i pre crestini sa paraseasca pacatul si minciuna;
Bucura-te, balsam pentru inimile ranite de pacat;
Bucura-te, cela ce ne-ai invatat sa nu amestecam lumina cu intunerecul;
Bucura-te, ca gonesti necredinta cu cari ne ispitesc duhurile necurate;
Bucura-te, marturie a imparatiei cerurilor;
Bucura-te, apostole al vartutii pentru pastori si pastoriti;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!
Condacul al 11-lea
Trupul tau a devenit Templu al Duhului Sfant si moastele tale au izvorat buna-mireasma, vadind harul pre carele l-aiprimit de la Dumnezeu. Si, inchinandu-se sfintelor tale moaste, cei credinciosi prind putere intru lupta cea duhovniceasca, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 11-lea
„Eu L-am rugat pre Dumnezeu ca moastele mele sa fie impartite in intreaga lume”, i-ai spus femeii carea se intristase, nestiind pricina pentru care la multa vreme dupre adormirea ta, trupu-ti parea sa se supuna legilor firii. Si din oasele tale au izvorat mir, de a carui mireasma s-au minunat credinciosii din toata lumea care s-au invrednicit saprimeasca in bisericile lor cate o particica dintru ale tale sfinte moaste. Pentru care iti canta:
Bucura-te, ca Domnul a voit ca lumea intreaga sa afle de sfintenia ta;
Bucura-te, ca trupul tau a fost biserica vie;
Bucura-te, ca inima ta a fost altar al lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca atunci cand monahiile vrut-au sa iti puna epitrahilul pre sfintele-ti moaste, ti-ai ridicat capul;
Bucura-te, ca desi te desfatezi de frumusetile raiului, nu te departezi de cei cari te cinstesc;
Bucura-te, ca rugandu-se la al tau mormant, monahiile au prins aripi duhovnicesti;
Bucura-te, ca urmand povetele tale, Cuvioasa Xenia igumena a primit alese daruri duhovnicesti;
Bucura-te, ca ucenica ta a dobadit a vederii cu duhul harisma;
Bucura-te, ca inchinandu-se la racla ta, Cuviosul Filothei a ravnit a-ti urma pre calea sfinteniei;
Bucura-te, ca si dupre ce trecut-ai la Domnul, i-ai indrumat pasii spre intrarea intru imparatia cea cereasca;
Bucura-te, vazandu-i pre credinciosii cari afland despre vietuirea ta, pun inceput bun mantuirii;
Bucura-te, apostole al sfintirii crestinilor in vremile din urma;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!
Condacul al 12-lea
Tamaduind-o de a ei boala pre femeia ce purta numele Sfintei Parascheva, ai mustrat-o mai apoi ca nu a sarguit sa marturiseasca altora al tau ajutor. Si, primind cu smerenie mustrarea ta, ea a scris de indata cum ai vindecat-o, indemnandu-ne sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Pentru a nu fi mustrati ca femeia aceea, chiar de nu avem priceperea de a marturisi minunile tale, nu vom tacea a le grai altora despre ajutorul pre carele il dai celora cari se roaga tie. Pentru ca dimpreuna cu noi si dansii sa te laude cu glas de bucurie, spunand:
Bucura-te, ocrotitorule, de minuni savarsitor;
Bucura-te, ierarh facator de minuni;
Bucura-te, mare facatorule de minuni;
Bucura-te, ca nu ne saturam a-ti aduce lauda;
Bucura-te, floare aleasa a raiului;
Bucura-te, prieten al crestinilor care dau marturie despre puterea ta;
Bucura-te, invatandu-ne sa marturisim ale tale minuni;
Bucura-te, ca nu vrei sa tinem lumina sub obroc;
Bucura-te, primind rugaciunile celor credinciosi cari au nadejde intr-ajutorul tau;
Bucura-te, ca nemasurata multime ti-a multumit pentru ajutor;
Bucura-te, mustratorule al celor nerecunoscatori;
Bucura-te, apostole al minunilor lui Dumnezeu;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!
Condacul al 13-lea
O, Sfinte Nectarie, sprijin al celor care Il marturisesc si Il vor marturisi pre Hristos printr-a lor viata, rabdand felurite prigoane din partea vazutilor si nevazutilor vrajmasi, ocroteste-i cu puterea ta pre toti crestinii, usurandu-le suferintele si intarindu-i intru lupta cea duhovniceasca, pentru ca dimpreuna cu tine sa cante Dumnezeului celui Viu: Aliluia!
Acest Condac se zice de trei ori.
Apoi iarasi se zice Icosul intai: Pre cum oarescand marele ierarh Nicolae… si Condacul intai: Veniti, ucenicilor ai lui Hristos… Apoi se zice aceasta:
Rugaciune catre Sfantul Ierarh Nectarie
O, preasfinte si intru tot laudate, mare facatorule de minuni Nectarie, primeste aceasta putina rugaciune de la noi, nevrednicii robi, caci catre tine, ca de la un adevarat izvor de tamaduiri si grabnic folositor si ajutator preaminunat scapand, si catre sfant chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinti ne rugam tie: Vezi, sfinte, durerile noastre, vezi saracia si ticalosia noastra. Vezi ranile sufletelor si ale trupurilor noastre. Rugamu-ne tie, Nectarie Sfinte, sarguieste de ne ajuta cu neincetatele si sfintele tale rugaciuni, si ne sprijineste pre noi, robii tai. Ia aminte la suspinele noastre si nu trece cu vederea pre noi, ticalosii si scarbitii, ca stim, sfinte al lui Dumnezeu, ca de ai si patimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu si astazi luminat vietuiesti intru imparatia cea gatita sfintilor, fiindca ne-am incredintat ca si dupre mutarea ta din viata aceasta trecatoare, cine a nazuit la ajutorul tau si cu credinta ti s’a rugat, nu a ramas neajutat. Ca cine te-a chemat pre tine, de minuni facatorule, si trecutu-l-ai cu vederea? Sau cui, intru dureri fiind, si spre ajutorul tau alergand, nu i-ai usurat suferinta?
Minunile si ajutorul tau ne-au facut si pre noi, ticalosii si scarbitii, sa te chemam intru ajutor. Auzit-am ca trupul tau a ramas neputrezit, pentru a intari intru noi credinta in inviere. Auzit-am si ca din dragoste pentru norodul credincios, mai apoi L-ai rugat pre Dumnezeu ca binecuvantarea sfintelor tale moaste sa se raspandeasca in toata lumea. Stim, o, alesule ierarhe, de multimea tamaduirilor pre care le-ai savarsit, nou doctor fara de arginti aratandu-te. Nu cunoastem nici suferinta si nici durere, pre care sa nu le poti alina. Nu cunoastem nici o boala careia tu sa nu ii poti aduce tamaduire, daca tamaduirea este spre mantuirea celor ce se roaga tie. Dar mai mult decat atat, nu numai ca ai tamaduit boli despre cari doctorii ziceau ca nu pot fi tamaduite, ci si pre multi bolnavi i-ai ajutat a se intari intru credinta si intru rabdare, si sa ia plata de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Si acestia, fara sa primeasca tamaduirea trupeasca, au primit tamaduirea sufleteasca si i-au multumit Domnului ca prin ghimpele bolii au fost adusi de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea larga a patimilor la calea cea ingusta a mantuirii.
Aceste minuni ale tale, sfinte, ne-au facut si pre noi a crede ca la orice facere de bine esti gata ajutator si grabnic folositor si sprijin minunat. Drept aceea, suntem incredintati ca pre tot cela ce alearga la tine, cerand cu credinta ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta si noi credem ca si acum acelasi esti, sfinte, precum atunci cand i-ai ajutat pre cei cari au alergat la tine. Slaba este credinta noastra, dar fiind scarbiti si pagubiti, la tine alergam cu credinta si cu lacrimi. Ingenunchind, rugamu-ne tie, Sfinte Ierarhe Nectarie, sa te rogi pentru noi lui Hristos Fiul lui Dumnezeu, Cela ce n-a trecut cu vederea rugaciunile tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat si te-a intarit si te-a primit intru cerestile locasuri.
Catre Acela roaga-te, ca sa fim si noi ajutati si miluiti pentru rugaciunile tale, si din pagube si necazuri izbaviti, ca sa laudam si sa binecuvantam si sa slavim intru tot laudatul si prea puternicul nume al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

↓